Dom Pomocy Społecznej “Przyjaznych Serc” zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne, religijne na poziomie obowiązującego standardu poprzez:

 

- uwzględnienie stopnia sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańca,
 
- zabezpieczenie mieszkańcom wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa,

 

- opracowanie indywidualnego planu wspierania dla mieszkańca Domu oraz jego realizacja przez “pracownika pierwszego kontaktu”, w ramach zespołów terapeutyczno- opiekuńczych.

 

 

Dom Pomocy Społecznej “Przyjaznych Serc” świadczy usługi:

1. w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości.

2. opiekuńcze polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

3. wspomagające polegające na:

 • umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej, rehabilitacji i innych formach terapii prowadzonych w Domu,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem społecznym,
 • działaniu zmierzającym, do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę możliwości,
 • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30 % zasiłku stałego,
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
 • sprawnym załatwieniu skarg i wniosków mieszkańców.

4. w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewniające dzieciom:

 • pobieranie nauki,
 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,
 • uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.

 

Organizując życie mieszkańców oraz świadcząc usługi dla nich Dom Pomocy Społecznej “Przyjaznych Serc” uwzględnia następujące zasady:

 • podmiotowego i partnerskiego traktowania,
 • akceptacji, poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności mieszkańców,
 • zapewnienia opieki i bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie placówki oraz w trakcie zajęć organizowanych poza Domem,
 • pełnego dostępu do świadczeń zawartych w ofercie Domu,
 • aktywnego trybu życia mieszkańców przez zaangażowanie w czynności życia codziennego, zabawę, sport, naukę, terapię zajęciową i pracę,
 • przełamania izolacji i monotonii życia mieszkańców poprzez podtrzymywanie więzi z ich rodzinami oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 07 lipca 2004, godzina 17:23)
 • Osoba publikująca: Dom Pomocy Społecznej
 • Nadzór nad treścią: Dom Pomocy Społecznej
 • Ilość wyświetleń: 2 695 099
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 22 maja 2020, godzina 12:21
 • Historia aktualizacji

 • 22 maja 2020, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  22 maja 2020, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  22 maja 2020, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  22 maja 2020, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  22 maja 2020, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  22 maja 2020, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2007, godzina 14:34 Aktualizacja danych