Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182).

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej “Przyjaznych serc” w Płocku jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej “Przyjaznych serc”, ogłasza Prezydent Miasta Płocka w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

 

1.  Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

·        mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

·        małżonek, zstępni przed wstępnymi,

·        gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoba i gmina określone w punktach 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełna odpłatność.

 

 2.  Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1)      mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,

2)      małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z ustawą w trybie art. 103 ust.2:

·     w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

·     w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

3)      gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.

 

2b. W przypadku, o których mowa w ust. 2a., gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.

 

2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

3.  W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłat za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 09 lipca 2004, godzina 09:05)
 • Osoba publikująca: Dom Pomocy Społecznej
 • Nadzór nad treścią: Dom Pomocy Społecznej
 • Ilość wyświetleń: 2 694 993
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 12 czerwca 2015, godzina 10:55
 • Historia aktualizacji

 • 12 czerwca 2015, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2015, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2015, godzina 13:15 Aktualizacja danych